Κυρίως Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 992/2004

Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η Α Ι Τ Η Σ Η

Προς :
1) Τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2) Τον κ.Ευάγγελο Μπασιάκο, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3) Τον κ. Πέτρο Δούκα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Ενταύθα.

Των: 1) Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διδότου, αριθμός 26.
2) Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 31.
3) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Δ.Δ.Υ.), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουμουνδούρου, αριθμός 37 και.
4) Ένωσης Μονίμων Δασοφυλάκων Β΄ Ελλάδας (Ε.Μ.Δ.Β΄.Ε.), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, οδός Αχιλλέως, αριθμός 13 και Τζαβέλλα, αριθμός 1.

---------------------

Ως γνωστόν, η με αριθμό 992/2-4-2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (που εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμό 1202/2003 παραπεμπτικής απόφασης του ΣΤ΄ Τμήματός του), αφού έκρινε ότι η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), με την οποία εξαιρέθηκε το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄) των δασικών υπαλλήλων, από τα διατηρούμενα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α΄ του ίδιου Ν. 2470/1997 επιδόματα, είναι αντίθετη προς τη θεσπιζόμενη με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας (και συνεπώς είναι ανίσχυρη και ανεφάρμοστη), εξαφάνισε στο σύνολό της την με αριθμό 585/1999 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ακύρωσε ολικά την με αριθμό 22732/2-9-1997 πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία το Υπουργείο αυτό αρνείτο την καταβολή του εν λόγω επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, στους δασικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας, από 18-7-1997 και εφ΄ εξής στο μέλλον, επικαλούμενο την πιο πάνω διάταξη της παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997.
Περαιτέρω, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με το με αριθμό 1429/2000/22-4-2004 έγγραφό του, επέδωσε την παραπάνω απόφασή του, στο διάδικο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις 19-5-2004, όλα τα Δασικά Συνδικαλιστικά Σωματεία επιδώσαμε στον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις από 18-5-2004 Αιτήσεις Εκτέλεσης της εν λόγω αμετάκλητης ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συγκοινοποιώντας άμα και ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω απόφασης.
Είναι βέβαια γεγονός, ότι ο δεύτερος εξ Υμών Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σάββας Τσιτουρίδης, με τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 1582/10-11-2004 και 3525/22-7-2004, αντιστοίχως, έγγραφά τους, αφ΄ ενός ως μοναδικός διάδικος Υπουργός και αφ΄ ετέρου δεδομένου ότι ακυρώθηκε δικαστικά ολικά πράξη του Υπουργείου τους, μεταξύ άλλων, αποδέχονται πλήρως την ως άνω με αριθμό 992/2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και την πλήρη εκτέλεσή της, ήτοι αποφασίζουν α) για το ενιαίο της διαδικασίας εκτέλεσης για όλες τις Δασικές Υπηρεσίες, τόσον της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον και όλων των Περιφερειών της Χώρας, β) για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2342/1995, από 18-7-1997 και εφ΄ εξής, γ) για τη συνέχιση της καταβολής στο μέλλον του ίδιου επιδόματος και δ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους που είναι όλοι οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών που ανήκουν στους κλάδους και στις ειδικότητες που ελάμβαναν το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας την 31-12-1996 δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2470/1997.
Παρά την παρέλευση, όμως, μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της άνω απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (2-4-2004), παρά τα δύο (2) γνωστά σχετικά έγγραφα του Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τα Υπουργεία Σας και παρά τις εξώδικες διαμαρτυρίες μας προς τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Σας, η παραπάνω με αριθμό 992/2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας παραμένει ανεκτέλεστη από τη Διοίκηση.
Είναι γνωστές οι διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, του άρθρου 50 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 18/1989 "Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας", του άρθρου 1 του Νόμου 3068/2002 και του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο ακυρωτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και επίσης μας είναι γνωστές οι προσωπικές Σας θέσεις, αλλά και οι θέσεις της Κυβέρνησής Σας, για τον απόλυτο σεβασμό και την άμεση χωρίς καθυστερήσεις εκτέλεση, από τη Διοίκηση, των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων (σχετικές και οι πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της Κυβέρνησης, για εκτέλεση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών υπέρ "Λ.Α.Φ.Κ.Α.", και μάλιστα για όλους τους συνταξιούχους τους μη καταλαμβανομένους από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν καταστεί απλώς τελεσίδικη έστω και μια απόφαση για έναν συνταξιούχο).
Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί.
Οι δασικοί υπάλληλοι της Χώρας ζητάμε και απαιτούμε, κατ΄ επιταγή:
-Των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, που ορίζουν ότι, "Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης.",
-των διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 18/1989 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας", κατά τις οποίες, "Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παράγρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.",
-των διατάξεων του άρθρου 1 του Νόμου 3068/2002, σύμφωνα με το οποίο, "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει." και
-των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, δεδομένου ότι, όπως πάγια κρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η εκτέλεση απόφασης οποιουδήποτε Δικαστηρίου θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της "δίκης" υπό την έννοια του άρθρου 6 της Σύμβασης,
την άμεση και πλήρη εκτέλεση της πιο πάνω με αριθμό 992/2004 αμετάκλητης ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επιπλέον, επειδή η υπομονή των μελών μας, τεσσάρων χιλιάδων (4.000) περίπου υπαλλήλων που καταλαμβάνονται από την ανωτέρω με αριθμό 992/2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει εξαντληθεί και όλα τα μέλη μας είναι ανάστατα, ζητάμε συνάντηση μαζί Σας, εντός του επομένου δεκαπενθημέρου, για να μας απαντήσετε επι του ανωτέρω θέματος.


Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένα, ως συνδικαλιστικά όργανα των δασικών υπαλλήλων της Χώρας, σεβόμενα το Σύνταγμα, τους Νόμους του Κράτους και το θεσμό της Δικαιοσύνης, να προσφύγουμε
α) στην εφαρμογή του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, του άρθρου 50 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989 "Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" και του Νόμου 3068/2002, εξαντλώντας κάθε νόμιμο εξώδικο και δικαστικό μέσο, για την απόδοση των προσωπικών ποινικών και αστικών ευθυνών, σ΄ όλους τους αρμόδιους, καθώς και
β) σε παράλληλες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις (απεργίες, πορείες και διαμαρτυρίες πάσης φύσεως).
Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή Σας, αναμένουμε πρόσκληση για την άμεση συνάντηση μαζί μας, ώστε να εχουμε σαφείς και επίσημες απαντήσεις για το σημαντικότατο για τα μέλη μας, θέμα της εκτέλεσης της 992/2004 απόφασης του ΣτΕ .
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, όπου αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επιδόσεώς του.-

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2005.

Τα Διοικητικά Συμβούλια


Της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. - Της Ε.Ε.Δ.Δ.Υ. - Της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.- Της Ε.Μ.Δ.Β΄.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Τα Σωματεία μας σήμερα κοινοποίησαν την προαναφερόμενη Εξώδικη Αίτηση στους αρμόδιους, για το θέμα της εφαρμογής της 992/2004 απόφασης του ΣτΕ, Υπουργούς , αφού εξαντλήθηκε η υπομονή μας και η ανοχή μας προς την πολιτική ηγεσία .
Μέχρι σήμερα δεν μας έχει δοθεί καμμία επίσημη απάντηση για την εκτέλεση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης , παρά τα υπομνήματα, τα εξώδικα και τις παραστάσεις που έχουμε κάνει το διαστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης μέχρι σήμερα, είτε από κοινού, είτε κάθε σωματείο χωριστά.Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr