Κυρίως ¶ρθρο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Επειδή πολλοί συνάδελφοι υποβάλλουν ερωτήματα για τα θέματα του Ταμείου Πρόνοιας, σας κοινοποιούμε απόσπασμα εγγράφου της Ομοσπονδίας σχετικά με το θέμα αυτό.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Πως υπολογίζεται το εφάπαξ με το νέο Nόμο 3232/2004;

Mε το Νόμο 3232/2004 και συγκεκριμένα από τις 12-02-2004 το εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3513/2006.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης (Π.Δ. 243/1984) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2512/1997, ΦΕΚ 138 Α΄ /27-06-1997 και το άρθρο 21 του Ν. 3232/2004, ΦΕΚ 48 Α΄ /12-02-2004, και το άρθρο 5 του Ν. 3513/2006 ΦΕΚ 265 Α΄/5-12-2006.
Χρόνος Ασφάλισης είναι τα χρόνια που υπηρέτησε ο υπάλληλος σαν μόνιμος και κατέβαλε νόμιμα εισφορές. Επίσης τα χρονικά διαστήματα που αναγνωρίζονται σαν χρόνος ασφάλισης από το Ταμείο (π.χ. εκτάκτου, επί συμβάσει) καταβάλλοντας εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 9 του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας.
Ως Αποδοχές για τον υπολογισμό του εφάπαξ είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (Βασικός Μισθός, Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας, ΑΤΑ, και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία, από την αποχώρηση από την Υπηρεσία του έτη επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., το μηνιαίο εφάπαξ υπολογίζεται ως εξής:

Για τα πρώτα 73,00 € του μισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025.00. Το υπόλοιπο ποσό του μισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12.
Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται δια 420 (420 μήνες = 35 χρόνια).
Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο εφάπαξ με τους μήνες ασφάλισης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μισθός Ασφάλισης 1000,00 €
Χρόνος Ασφάλισης 360 μήνες (30 χρόνια)

Για τα 73,00 εφάπαξ € 2.025.00
Για τα 927,00 € Χ 12 εφάπαξ € 11.124.00
Άθροισμα € 13.149.00

13.149.00 € Χ 216,63% € 28.484.68
€ 41.633,68
41.633,68 € : 420 = 99,13 € Μηνιαίο εφάπαξ
99,13 € Χ 360 = 35.686,80 € Εφάπαξ βοήθημα


2. Αναγνωρίζεται ο στρατός στο Ταμείο Πρόνοιας;

Ο στρατός δεν αναγνωρίζεται στο Ταμείο Πρόνοιας.
Ο στρατός αναγνωρίζεται στο Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) πρώην Αρωγής.

3. Αναγνωρίζετε η διαδοχική ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας;

Το Ταμείο Πρόνοιας δεν αναγνωρίζει διαδοχική ασφάλιση.
Η διαδοχική ασφάλιση αναγνωρίζεται στο Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) πρώην Αρωγής.

4. Πόσα χρόνια μίνιμουμ πρέπει να έχουμε πληρώσει στο Ταμείο Πρόνοιας για να πάρουμε εφάπαξ;

Πρέπει να έχουμε πληρώσει 12,5 χρόνια ως ελάχιστο για να πάρουμε εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας.

5. Μπορούμε σήμερα να αναγνωρίσουμε την προϋπηρεσία που έχουμε ως συμβασιούχοι στο Δημόσιο, στο Ταμείο Πρόνοιας;

Σήμερα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την προϋπηρεσία που έχουμε ως συμβασιούχοι, στο Ταμείο Πρόνοιας.
Το Ταμείο Πρόνοιας έδωσε τρεις παρατάσεις η τελευταία παράταση ήταν στις 31-12-2002.

Πρέπει στο σημείο αυτό να σας γνωρίσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει ζητήσει πολλές φορές την παράταση στο Ταμείο για να μπορέσουν, όσοι δεν το αναγνώρισαν, να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους ως συμβασιούχοι στο Ελληνικό Δημόσιο, στο Ταμείο Πρόνοιας.

6. Πόσο εφάπαξ παίρνουμε από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων;

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΤΗ Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε
20 25.200 24.200 21.500 18.700
25 34.200 32.900 29.300 25.500
30 44.400 42.900 38.300 33.600
35 55.800 53.600 47.800 41.800


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ
Νίκος Μπόκαρης


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr